Akustiikan sanastoa
Etusivu Tietosivut Huumori Harrastukset Valokuvia Linkit
 

Akustiikan sanastoa, termejä ja lyhenteitä

Sivulla on lyhyt akustiikan sanasto, jota täydennetään ajan mittaan. Mukana on myös suomenkielisiä selityksiä joillekin termeille, mutta koska kaikille termeille ei ole olemassa "hyvää" suomennosta, ei selitystään aina ole kovin onnistunut. Mikäli osaat sanoa asian paremmin tai joku termi puuttuu listalta, ilmoita siitä ystävällisesti minulle.

Sivun lopusta löytyy myös lista yleisimmistä alaan liittyvistä lyhenteistä.

abc - def - ghi - jkl - mno - pqr - stu - vwxyz - lyhenteet


Englanti - Suomi

 • absolute pitch - absoluuttinen sävelkorva - kyky tunnistaa äänenkorkeus ilman referenssiääntä.
 • absolute temperature - absoluuttinen lämpötila - lämpötila Kelvin asteikolla, jolla 0 on matalin saavutettava lämpötila (0 K = -273,15 ºC).
 • absorption - absorptio - äänen 'imeytyminen' aineeseen.
 • absorption area - absorptioala - absorpoivan materiaalin pinta-ala × absorptiokerroin.
 • absorption coefficient - absorptiokerroin - materiaalin kyky absorpoida eli 'imeä' ääntä.
 • acoustic coupling - akustinen kytkentä - modeemeista ja fakseista tuttu vinkuna.
 • acoustic depth sounder - kaikuluotain
 • acoustic dispersion - akustinen dispersio - ääniaallon hajaantuminen, joka johtuu äänennopeuden muutoksen taajuusriippuvuudesta.
 • acoustic feedback - akustinen kierto - tilanne, joka syntyy, kun ääni pääsee kiertämään kaiuttimesta mikrofoniin siten, että vahvistus kasvaa laitteiston dynamiikan ylärajaan saakka.
 • acoustic impedance - akustinen impedanssi Za - äänenpaineen p ja hiukkasnopeuden v suhde pinta-alaa A kohti, Za = p/vA = ρc/A, missä ρ on väliaineen tiheys ja c äänennopeus.
 • acoustic reflex - akustinen refleksi, stapediusrefleksi - välikorvan stapediuslihaksen aiheuttama kuuloluuketjun "jäykistyminen" voimakkaan äänen seurauksena, joka aiheuttaa korvien lukkiutumisen. Jäykistyminen tapahtuu kuitenkin niin hitaasti ettei se suojaa voimakkailta pamauksilta, kuten kiväärin laukaus.
 • acoustic survey - kaikuluotaus
 • acoustical - akustinen
 • acoustics - akustiikka - ääntä tutkiva fysiikan osa-alue.
 • adaptive filter - adaptiivinen suodin - suodin, jonka siirtofunktio mukautuu tietyn algoritmin perusteella.
 • additive - lisäävä, additiivinen
 • aeolian tone - tuuliääni
 • aeolian vibration - tuulivärähtely
 • aftersound - jälkiääni
 • air column - ilmapatsas
 • air stream - ilmavirta
 • air-suspension speaker - suljettu kaiutinkotelo, umpikoteloitu kaiutin
 • airborne sound - ilmaääni - ilmateitse välittyvä ääni.
 • airborne sound insulation - ilmaääneneristävyys
 • algorithm - algoritmi
 • allpass filter, all-pass filter - kokopäästösuodin
 • aliasing - laskostuminen - liian pienestä näyttetaajuudesta johtuva signaalin vääristyminen.
 • ambience - tilantuntu
 • amplitude - amplitudi
 • amplitude modulation - amplitudimodulaatio
 • analog-to-digital converter, ADC - analogia-digitaalimuunnin
 • anechoic - kaiuton
 • anechoic chamber, anechoic room - kaiuton huone
 • anemometer - tuulennopeusmittari
 • anvil - alasin - yksi kolmesta välikorvassa sijaitsevasta kuuloluusta.
 • articulation index, AI - artikulaatioindeksi - puheen ymmärrettävyyttä kuvaava akustinen tunnusluku.
 • artificial head - keinopää
 • audiogram - audiogrammi, kuulokäyrä - graafinen esitystapa, jolla esitetään kuulokynnys taajuuden funktiona.
 • audiometer - audiometri - kuulon testaukseen käytettävä laite.
 • auditorium acoustics - saliakustiikka - suurien tilojen, kuten konserttisalien akustiikka.
 • auditory - kuulo-, kuuloon liittyvä, kuulonmukainen
 • auditory canal - korvakäytävä
 • auditory event - kuulotapahtuma
 • auditory scene analysis - kuulema-analyysi, kuulomaisema-analyysi
 • auditory space - kuuloavaruus
 • auditory stream - kuulovuo
 • aural harmonic - kuulon synnyttämä harmoninen komponentti
 • aurally adequate - kuulonmukainen, kuulon kannalta riittävä
 • autocorrelation - autokorrelaatio
 • axon - hermosolun aksonihaara
 • background noise - taustamelu, taustakohina
 • backwards forwards looping - edestakainen silmukointi
 • baffle - etulevy
 • balance - tasapaino
 • band-pass filter - kaistanpäästösuodin
 • band-stop filter, band-reject filter - kaistanestosuodin
 • bark - bark - kriittiseen kaistan käsitteeseen perustuva subjektiivisen äänenkorkeuden yksikkö, 1 bark = noin 100 meliä.
 • basilar membrane - basilaarikalvo - sisäkorvan simpukassa sijaitseva kalvo, jolla sijaitsee mm. Cortin elin.
 • bass bar - bassopalkki
 • bass ratio - bassosuhde
 • bass reflect enclosure - bassorefleksikotelo
 • bassoon - fagotti
 • beamforming - keilanmuodostus
 • beating, beats - huojunta
 • bell - kello
 • bias - esimagnetointi
 • binaural - binauraalinen, kaksikorvainen
 • bitrate - bittinopeus, bittivirta
 • brass instrument - vaskipuhallin
 • bridge - talla, silta
 • brilliance - kirkkaus
 • cable clamp - vedonpoistaja
 • cable clip - kaapelikenkä
 • cardioid microphone - kardioidimikrofoni (herttakuvioinen)
 • cascade - kaskadi-, peräkkäinen, peräkkäis-, sarja-
 • cent - sentti, sadasosa puolisävelaskeleesta
 • central lobe - pääkeila
 • chalumeau - skalmeija, klarinetin ylärekisteri
 • characteristic impedance - karakteristinen impedanssi, väliaineen akustinen ominaisimpedanssi - Z0 = ρc, missä ρ on väliaineen tiheys ja c äänen nopeus väliaineessa.
 • chest voice - rintaääni
 • chimes - kellopeli
 • chirp - uikkuääni
 • chromatic scale - kromaattinen asteikko
 • circle of fifths - kvinttiympyrä
 • circular breathing - kiertoilmahengitys - puhallinsoittajien käyttämä tekniikka, jossa hengitetään samalla ilmaa sisään, kun sitä puhalletaan ulos.
 • circular buffer - rengaspuskuri
 • clarinet - klarinetti
 • clarion - klarino, klarinetin alarekisteri
 • clarity - selvyys
 • coarticulation - koartikulaatio
 • coaxial cable - koaksiaalikaapeli
 • cochlea - simpukka - sisäkorvan keskeisin osa.
 • coercivity - koersiviteetti
 • coil - kela, käämi
 • comb filter - kampasuodin
 • combination tones - kombinaatioäänet
 • compact disc, CD - CD-levy, laserlevy
 • compliance - komplianssi
 • condenser microphone - kondensaattorimikrofoni
 • cone - kartio
 • cone of confusion - sekaannuskartio
 • conical tube - kartioputki
 • consonance - konsonanssi - kahden äänen soiminen, joka kuulostaa mielyttävältä, vrt. dissonance.
 • convolution - konvoluutio
 • creaky voice - nariseva ääni
 • crossfade - ristivaihto
 • cross-correlation - ristikorrelaatio
 • cross-over distortion - ylimenosärö
 • cross-over network - jakosuodin
 • critical band - kriittinen kaista, kriittinen kaistanleveys - kaistanleveys, jonka sisäpuolelle sijoittuvat äänekset ovat vaikea erottaa toisistaan.
 • crystal microfone - kidemikrofoni
 • cutoff frequency - rajataajuus
 • cylindrical tube - lieriöputki
 • cymbals - symbaalit, lautaset
 • damping - vaimennus
 • decay - vaimeneminen
 • decibel (dB) - desibeli - äänenpainetason sekä monien muiden logaritmisten suureiden yksikkö.
 • degradation - huononeminen, huonontuma
 • degree of freedom - vapausaste
 • delay - viive
 • delay line - viivelinja
 • demagnetization - demagnetointi
 • dendrite - hermosolun dendriittihaara
 • dentals - dentaalit - äänteet, joiden muodostamiseen hampaat ovat osallisena, suomen kielessä t, d, n, r ja l.
 • diaphram - kalvo, kaiuttimen kartio
 • difference tone - erotusääni
 • diffraction - diffraktio, taipuminen - äänen taittuminen (diffraktoituminen) esteen taakse sen reunan ympäri.
 • diffraction horn - diffraktiotorvi
 • diffusor (diffuser) - diffuusori - akustinen elementti, joka hajottaa heijastuksia ja tasoittaa tilan taajuusvastetta.
 • digital-to-analog converter, DAC - digitaali-analogiamuunnin
 • digital waveguide - digitaalinen aaltojohto
 • dipole source - dipolilähde
 • direct sound - suora ääni
 • directional microphone - suuntamikrofoni
 • directivy factor, Q - suuntaavuus
 • dissonance - dissonanssi, riitasointu - kahden äänen soiminen, joka kuulostaa epämiellyttävältä, vrt. consonance.
 • distortion - särö
 • dither - pienitasoinen kohina - lisätään signaaliin ennen AD-muunnosta
 • dolby system - dolby-järjestelmä - kohinanvaimennusjärjestelmä
 • Doppler effect - Dopplerin ilmiö
 • drapes - verhot
 • drone cone - passiivisäteilijä
 • duration - kesto
 • dynamic microphone - dynaaminen mikrofoni
 • dynamic range - dynamiikka-alue, dynamiikka
 • ear - korva
 • ear plug - korvatulppa
 • eardrum (tympanum) - tärykalvo
 • early decay time - alkuvaimenemisaika, varhainen vaimenemisaika
 • early sound - varhainen ääni
 • echo cancellation - kaiunpoisto
 • edge tone - reunaääni
 • elastic modulus - kimmokerroin
 • electret microphone, electret-condenser microphone - elektreettimikrofoni. Kondensaattorimikrofoni, jossa polarisaatiojännite (phamtom-jännite) on korvattu kiinteällä varauksella. (tulee termeistä electrostatic and magnet)
 • electromagnetic force - sähkömagneettinen voima
 • embouchure hole - huilun suuaukko, huuliaukko
 • ensemble - yhteisesitys, yhteissoitto
 • envelope - verhokäyrä
 • envelopment - ympäröivyys
 • environmental noise - ympäristömelu
 • epiglottis - kurkun kansi
 • equal temperament - tasavireinen viritys
 • equalization - ekvalisointi, tasoitus, vastekorjaus, taajuusvasteen korjaus
 • equilibrium - tasapaino
 • ERB-scale - ERB-asteikko - Subjektiivinen äänenkorkeusasteikko, joka perustuu korvan basilaarikalvon resonointipaikan ja äänenkorkeuden suhteeseen ja on meli- ja bark-asteikkoja tarkempi erityisesti korkeilla taajuuksilla.
 • Eustachian tube - Eustachion putki, tuuba - ontelo välikorvan ja nielun välillä tasoittamaan painetta staattiseen ilmanpaineeseen.
 • excitation - heräte
 • falsetto - falsetti
 • fast Fourier transform, FFT - nopea Fourier muunnos - 
 • feedback - takaisinkytkentä, takaisinkytketty
 • feedback delay network, FDN - takaisinkytketty viiveverkko
 • feedforward - myötäkytkentä, myötäkytketty
 • filter - suodin
 • filter bank - suodinpankki
 • fingerboard - otelauta
 • finite impulse response, FIR - äärellinen impulssivaste
 • floating point number - liukuluku
 • fluctuation strength - vaihteluvoimakkuus
 • flue organ pipe - urkujen äänipilli
 • flue pipe - urkujen huulipilli
 • flute - huilu
 • flutter echo - tärykaiku
 • folding, foldover - laskostuminen
 • formant - formantti - Ääniväylän resonanssikohta. Formanttien sijainnilla on keskeinen osa esimerkiksi vokaaliäänteiden tunnistamisessa.
 • Fourier analysis - Fourier-analyysi
 • fractional delay - murtoviive
 • frame - kehys
 • free field - vapaa kenttä
 • freedom from echo - kaiuttomuus
 • French horn - käyrätorvi
 • frequency domain - taajuusalue
 • frequency masking - taajuuspeitto - peittoilmiö taajuusalueessa.
 • frequency resolution - taajuusresoluutio, taajuuserottelutarkkuus
 • frequency response - taajuusvaste
 • fricatives - frikatiivit - hankausäänteet
 • fundamental frequency - perustaajuus
 • glockenspiel - kellopeli
 • glottis - äänirako - äänihuulten väliin jäävä rako.
 • granular synthesis - raesynteesi
 • hair cell - aistinsolu
 • hammer - vasara - yksi kolmesta välikorvassa sijaitsevasta kuuloluusta.
 • harmonic - harmoninen
 • harmonica - huuliharppu
 • harpsichord - cembalo
 • Helmholtz resonator - Helmholz-resonaattori
 • HEVAC system, HVAC system - LVI-järjestelmä
 • high-pass filter - ylipäästösuodin
 • horn loudspeaker - torvikaiutin
 • hysteresis - hystereesi
 • immediacy of response - vasteen välittömyys
 • impedancd - impedanssi
 • implementation - toteutus
 • impulse response - impulssivaste
 • impulse wave - impulssiaalto
 • infinite baffle - ääretön etulevy
 • infinite impulse response, IIR - ääretön impulssivaste
 • initial-time-delay gap - alkuviive
 • inharmonic - epäharmoninen
 • inharmonic overtone - epäharmoninen ylä-äänes
 • inharmonic partial - epäharmoninen osaäänes
 • input - tulo, otto, sisäänmeno
 • integrator - integraattori, yhteenlaskuelin
 • intensity - intensiteetti
 • intensity level - intensiteettitaso
 • interaural - korvien välinen
 • interaural cross-correlation, IACC - korvien välinen ristikorrelaatio
 • interference interferenssi
 • intermodulation distortion - keskeismodulaatiosärö
 • intimacy - läheisyys, läsnäolo
 • jitter - värinä
 • just intonation - puhdas viritys
 • just noticeable difference, jnd - erotuskynnys
 • keyboard - koskettimet, koskettimisto
 • labials - labiaalit - äänteet, joiden muodostamiseen huulet osallistuvat, suomen kielessä b, p, m ja v.
 • laryngals - laryngaalit - äänteet, joiden muodostamisessa kurkunpää on osallisena. Suomen kielessä h.
 • larynx - kurkunpää
 • lateral energy fraction, LEF - lateraaliääniosuus, poikittaisenergiaosuus
 • laterals - lateraalit - laideäänteet
 • lattice filter - ristikkosuodin
 • ligature - kiristin
 • linear prediction - lineaariprediktio, lineaarinen ennustus
 • linear predictive coding, LPC - lineaariprediktiivinen koodaus - lineaariprediktioon perustuva puheenkoodausmenetelmä.
 • linear scale - lineaarinen asteikko
 • linear superposition - lineaarinen superpositio
 • listener envelopment, LEV - ympäröivyys
 • liveness - elävyys
 • localization - paikantaminen, paikannus, lokalisaatio
 • localization blur - paikannusepätarkkuus
 • lookup-table method - taulukkohakumenetelmä
 • looping - silmukointi
 • lossless compression - häviötön pakkaus - pakkausmenetelmä, jossa mitään tietoa ei menetetä.
 • lossy compression - häviöllinen pakkaus - menetelmä, jossa hyödynnetään kuulon psykoakustisia ominaisuuksia ja osa alkuperäisestä informaatiosta häviää.
 • loudness - äänekkyys
 • loudness level - äänekkyystaso
 • loudspeaker - kaiutin
 • low-pass filter - alipäästösuodin
 • magnitude response - magnitudivaste
 • major scale - duuriasteikko
 • major third - suuri terssi
 • major triad - duurikolmisointu
 • masking - peitto, peittoilmiö
 • masking noise - peittokohina
 • matched filter - sovitettu suodin
 • matrix - matriisi
 • meantone temperament - keskisävelviritys
 • mel - meli - subjektiivisen äänenkorkeuden yksikkö.
 • membrane - kalvo
 • microtone, micro interval - mikrointervalli
 • middle ear - välikorva
 • minor scale - molliasteikko
 • minor third - pieni terssi
 • minor triad - mollikolmisointu
 • modal - modaali-, moodi-, modaalinen
 • mode - ominaismuoto, moodi
 • modeling - mallintaminen, mallinnus
 • modulate - moduloida
 • modulus of elasticy, Young's modulus - kimmokerroin
 • monoaural - monoauraalinen
 • monophonic - mono, monofoninen
 • monopole source - monopolilähde
 • mouth - suu
 • mouthpiece - suukappale
 • moving-coil microphone - äänikelamikrofoni, dynaaminen mikrofoni
 • multichannel, multiple channel - monikanavainen, monikanava-
 • musical instrument - soitin, instrumentti (ei: musiikki-instrumentti)
 • musical staff - nuottiviivasto
 • mute - vaimennin, vaimentaa
 • naive listener - kokematon koehenkilö - kuuntelukokeessa käytettävä henkilö, joka ei ole aiemmin tekemisissä testattavan asian kanssa.
 • narrowband - kapeakaistainen, kapeakaista-
 • nasal cavity - nenäontelo
 • nasals - nasaalit - nenä-äänteet
 • near field - lähikenttä
 • neural network - hermoverkko, neuroverkko
 • neuron, nerve cell - neuroni, hermosolu
 • noise - kohina, melu, häiriö
 • noise barrier - melueste
 • noise criteria curves, NC-curves - NC-käyrät -
 • nonlinear, non-linear - epälineaarinen
 • notch filter - imusuodin, kuoppasuodin, kapea kaistanestosuodin
 • note - nuotti
 • notebook - nuottikirja, nuottivihko
 • octave - oktaavi
 • omnidirectional microphone - pallomikrofoni - mikrofoni, jonka suuntakuvio on pallon muotoinen.
 • organ of Corti - Cortin elin - sisäkorvan simpukassa sijaitseva elin, jossa sijaitsevat kuulon kannalta keskeiset aistinsolut.
 • ossicles - kuuloluut - välikorvassa sijaitsevat vasara, alasin ja jalustin.
 • output - lähtö, anto, ulostulo
 • oval window - soikea ikkuna - kalvo välikorvan jalustimen ja sisäkorvan simpukan välillä.
 • over-the-ear muffs - kuppisuojaimet
 • oversampling - ylinäytteistys
 • palatals - palataalit - äänteet, joiden muodostamisessa kitalaki on mukana, suomen kielessä j.
 • palate - kitalaki
 • panning - panorointi
 • parallel - rinnakkainen, rinnakkais-
 • partial tone - osaäänes
 • particle velocity - hiukkasnopeus
 • perception - havainto, havaitseminen
 • perceptual - havainnonmukainen
 • percussion instruments - lyömäsoittimet
 • period - jakso
 • periodic - jaksollinen
 • periodicity pitch - jaksollinen äänenkorkeus
 • pharynx - nielu
 • phase - vaihe
 • phase difference - vaihe-ero
 • phase shift - vaihesiirto
 • phase vocoder - vaihevokooderi
 • phasor - osoitin
 • phon - foni - äänenvoimakkuuden subjektiivinen yksikkö.
 • phoneme - foneemi
 • pietzoelectric - pietsosähköinen
 • pietzoelectric crystal - pietsosähköinen kide
 • pink noise - vaaleanpunainen kohina, pinkki kohina
 • pinna - korvalehti - se uloke pään molemmilla puolilla
 • pitch - äänenkorkeus, sävelkorkeus
 • pitch shifting - äänenkorkeuden muuttaminen
 • pitch synchronous - äänenkorkeustahdistettu, äänenkorkeuteen synkronoitu
 • place theory - paikkateoria
 • plaster - rappaus
 • plate - levy
 • plectrum - plektra
 • plosives - klusiilit - umpiäänteet
 • plywood - vaneri
 • pole - napa
 • polyphase filter bank - monivaihe-suodinpankki
 • pre-echo - esikaiku
 • precedence effect - presedenssi-ilmiö - kuulo paikallistaa äänen siihen suuntaan, josta se ensimmäisenä saapuu korvaan.
 • presbycusis - presbyakuusi, ikähuonokuuloisuus - iän myötä syntyvä sisäkorvassa sekä kuulohermoissa tapahtuvan rappeutumisen aiheuttama kuulon heikkeneminen.
 • presence - läsnäolo
 • psychoacoustics - psykoakustiikka
 • psychometric - psykometrinen
 • psychophysics - psykofysiikka
 • Pythagorean tuning - Pythagoraan asteikko
 • quadraphonic - nelikanavainen
 • quadrupole source - kvadrupolilähde
 • quantization, quantizing - kvantisointi
 • quantization error - kvantisointivirhe
 • radius of gyration - pyörähdyssäde
 • random noise - satunnaiskohina
 • recorder - nauhuri, tallennin, nokkahuilu
 • reed - ruokokieli, lehdykkä
 • reed pipe - urkujen kielipilli
 • reflection - heijastuminen - ääniaaltorintaman nopea suunnanmuutos sen saavuttaessa rajapinnan.
 • refraction - taittuminen, taipuminen - äänennopeuden muuttumisesta aiheutuva aaltorintaman suunnan taipuminen tai taittuminen. Esimerkiksi ilman lämpötilan kasvaessa maan pinnasta ylöspäin, taittuu ääni maata kohti ja se saattaa kantaa hyvinkin pitkälle (inversio).
 • Reissner's membrane - Reissnerin kalvo - sisäkorvan simpukassa sijaitseva kalvo.
 • remanence - remanenssi, jäännösvuo
 • repetition pitch - toistuvuuden aiheuttama äänenkorkeus
 • residue - jäännös
 • residue theory of pitch - residuaalinen äänenkorkeus
 • resonance - resonanssi
 • reverberant sound - kaiuntakenttä
 • reverberation - jälkikaiunta, kaiunta
 • reverberation time - jälkikaiunta-aika
 • ribbon microphone - nauhamikrofoni
 • ripping - rippaus - äänen tai kuvan siirtäminen digitaaliseen muotoon esimerkiksi DVD-, CD- tai LP-levyltä.
 • room acoustics - huoneakustiikka
 • room constant - huonevakio
 • round window - pyöreä ikkuna - kalvo sisäkorvan simpukan ja välikorvan välillä.
 • roughness - karheus
 • sabin, metric sabin - sabine
 • saddle - satula
 • sampling instrument, sampler - sampleri
 • sampling frequency - näytetaajuus, näytteenottotaajuus
 • sampling interval - näyteväli
 • sampling rate - näytenopeus, (näytetaajuus)
 • sampling synthesis - sämpläys
 • scattering - sironta
 • second-order beat - toisen asteen huojunta
 • semitone - puolisävelaskel
 • semivowel - puolivokaali
 • sensitivity - herkkyys
 • shelving equalizer - hyllykorjain
 • shift register - siirtorekisteri
 • short-time Fourier transform - lyhytaikainen Fourier-muunnos
 • side lobe - sivukeila
 • sideband - sivukaista
 • signal processing - signaalinkäsittely
 • signal processor - signaaliprosessori
 • signal-to-noise ratio, SNR - signaali-kohinasuhde, häiriöetäisyys
 • sine wave - siniaalto
 • sinusoidal - sinimuotoinen, sini-
 • sinusoidal model - sinimalli
 • slide trombone - vetopasuuna
 • smoothing - pehmennys, tasoitus
 • snare drum - virvelirumpu
 • sone - soni
 • sonic boom - äänivallin murtuminen, yliäänipamaus
 • sound board, sounding board - kaikupohja
 • sound event - äänitapahtuma
 • sound hole - ääniaukko
 • sound insulation - ääneneristys, ääneneristävyys
 • sound pressure - äänenpaine
 • sound pressure level, SPL - äänenpainetaso
 • sound quality - äänenlaatu
 • sound radiation pattern - äänensäteilykuvio
 • sound spectrograph - spektrografi
 • source-filter model - lähde-suodinmalli
 • source proximity - äänilähteen läheisyys
 • spaciousness, spatial impression - tilantuntu
 • specific acoustic impedance - (akustinen) ominaisimpedanssi - äänenpaineen ja hiukkasnopeuden suhde, z=p/v
 • specific loudness - äänekkyystiheys
 • spectrogram - spektrogrammi
 • spectrum - spektri
 • spectrum analysis - spektrianalyysi
 • speech synthesis - puhesynteesi
 • speech recognition - puheentunnistus
 • standing wave - seisova aalto
 • steady state - jatkuva tila
 • stereophonic - stereo, stereofoninen
 • stirrup - jalustin - yksi kolmesta välikorvan kuuloluusta.
 • string intruments - jousisoittimet, kielisoittimet - värähtelevän kielen tuottamaan ääneen perustuvat soittimet.
 • structure-borne sound - runkoääni - rakenteissa välittyvä ääni.
 • subjective pitch - subjektiivinen äänenkorkeus - kuulijan aistima äänenkorkeus.
 • subtractive synthesis - vähentävä synteesi
 • summing localization - summauspaikannus
 • superposition - superpositio
 • supersonic - ääntä nopeampi
 • synthesizer - syntetisaattori
 • system - järjestelmä
 • spring constant - jousivakio
 • tapping machine - askeläänikone
 • temporary threshold shift, TTS - tilapäinen kuulonalenema
 • tension - jännitys
 • text-to-speech synthesis, TTS synthesis - teksti-puheeksi -synteesi - kirjoitetun tekstin muuntaminen synteettiseksi puheeksi sisältäen myös mm. numeroiden, nimien ja lyhenteiden oikeanlaisen tulkinnan.
 • texture - tekstuuri
 • timbre - äänenväri, sointiväri
 • time domain - aika-alue
 • tonality - tonaalisuus
 • tone hole - sormiaukko
 • tone-hole lattice - sormiaukkohila, sormiaukkorivi
 • trachea - henkitorvi
 • transducer - muunnin
 • transfer function - siirtofunktio
 • transient - transientti
 • transmission coefficient - läpäisysuhde
 • transmission loss - ääneneristävyys
 • transverse vibration - poikittainen värähtely
 • tremulants - tremulantit - täryäänteet
 • treshold of audibility - kuulokynnys
 • trombone - pasuuna, vetopasuuna
 • tubular bells - putkikellot
 • tubular resonator - putkiresonaattori
 • tuning fork - äänirauta
 • tweeter - diskanttikaiutin
 • unidirectional microphone - yksisuuntainen mikrofoni
 • uniformity of sound - äänen yhdenmukaisuus
 • upholstered - pehmustettu, verhoiltu
 • variable reluctance - muuttuvareluktanssinen (äänirasia)
 • variable-pitch recording - muuttuvavälinen kaiverrus
 • velocity microphone - nopeusmikrofoni
 • velars - velaarit - äänteet, joiden muodostamisessa kitapurje on mukana, suomen kielessä k, g ja äng-äänne.
 • velar - kitapurje
 • vibration - värähtely, tärinä
 • vibration damping - tärinänvaimennus
 • video conference - videoneuvottelu
 • virtual pitch - virtuaalinen äänenkorkeus
 • vocal folds, vocal cords - äänihuulet
 • vocal tract - ääniväylä
 • vocoder (voice coder) - vokooderi
 • voice coil - äänikela, puhekela
 • volume velocity - tilavuusnopeus
 • warmth - lämpimyys
 • watermarking - vesileimaus
 • waveform - aaltomuoto
 • waveguide - aaltojohto, aaltoputki
 • waveguide network - aaltojohtoverkko
 • wavelength - aallonpituus
 • wavelet - aalloke, aaltonen
 • waveshaping - aaltomuotoilu
 • wavetable - aaltotaulukko
 • white noise - valkoinen kohina
 • whole tone - kokosävelaskel
 • wideband - laajakaistainen, laajakaista-
 • wind instrument - puhallinsoitin
 • woodwind instrument - puupuhallin
 • woofer - bassokaiutin
 • wow - hidas huojunta

Lyhenteet  top

 • 2-pass - Multi-pass-pakkaus - Digitaalisen äänen tai kuvan pakkausmenetelmä, jossa pakattava ääni- tai videotiedosto käydään etukäteen läpi parhaan tuloksen saavuttamiseksi. 1.5-pass on vastaava menetelmä, mutta tiedosto käsitellään osissa, ei yhtenä kokonaisuutena.
 • 5.1 - 5.1-ääni eli surround tarkoittaa kuusikanavaista äänentoistoa, jossa edessä on kolme kanavaa (vasen, keski, oikea), takana kaksi ja lisäksi yksi matalien taajuuksien kanava (LFE, Low-Frequency Effects).
 • AAC - Advanced Audio Coding
 • ADC - Analog-to-Digital Conversion - A/D-muunnos. Äänen muuntaminen digitaaliseen muotoon.
 • AIFF - Audio Interchange File Format - Apple-tietokoneissa yleinen äänentallennusformaatti.
 • ANC - Active Noise Control - Aktiviinen äänenvaimennus. Melun vaimentaminen automaattisesti tuotetun vastaäänen avulla.
 • ANSI - American National Standards Institute - 
 • ASA - American Standards Association - 
 • bps - bits per second - Bittinopeus (bitrate) eli bittiä sekunnissa.
 • C - korjaustermi lentomelulle. Rakennuksen ulkokuoren määräys koskien vaadittua eristävyyttä lentomelua vastaan ilmoitetaan Rw + C
 • Ctr - korjautermi liikennemelulle. Rakennuksen ulkokuoren määräys koskien vaadittua eristävyyttä liikennemelua vastaan ilmoitetaan luvulla Rw + Ctr
 • CBR - Constant Bitrate - Koodausmenetelmä, jossa käytetään vakiomäärä bittejä aikayksikköä kohti.
 • CD - Compact Disc - Laserlevy
 • CD-R - Compact Disc-Recordable - Tallentava CD-levy, jolle voi tallentaa tietoa kerran.
 • CD-RW - Compact Disc-ReWriteable - Uudelleenkirjoitettava CD-levy, jolle voidaan tallentaa tietoa useamman kerran.
 • DAB - Digital Audio Broadcasting - Digitaalinen radiolähetystekniikka
 • DAC - Digital-to-Analog-conversion
 • DAT - Digital Audio Tape
 • DCC - Digital Compact Cassette
 • DD - Dolby Digital
 • DFT - Discrete Fourier Transform - Diskreetti Fourier muunnos
 • DS - Dolby Surround
 • DVD - Digital Versatile Disc - Digitaalinen monikäyttölevy
 • DVD-R - DVD-Recordable - Kertatallentava DVD-levy (DVD+R hieman kehittyneempi versio, mutta käytännössä levyillä ei ole eroa).
 • DVD-RW - DVD-ReWriteable - Uudelleenkirjoitettava DVD-levy.
 • EAC - Exact Audio Copy - CD-levyjen rippaamiseen käytetty ohjelma.
 • ERB-scale - ERB-asteikko
 • FFT - Fast Fourier Transform - Nopea Fourier muunnos.
 • HDTV - High-Definition Television - Teräväpiirtotelevisio.
 • HVAC-system, HEVAC-system - LVI-järjestelmä
 • LA - A-painotettu äänenpainetaso eli äänitaso
 • LA,eq,T - keskimääräinen äänitaso eli ekvivalenttitaso tietyllä tarkasteluvälillä T
 • LA,max - enimmäisäänitaso
 • Ln,w - askelääniluku laboratorio-olosuhteissa
 • L'n,w - askelääniluku kenttäolosuhteissa
 • Lp - Äänenpainetaso
 • LPC - Linear Predictive Coding - Lineaariprediktio.
 • LW - Äänen tehotaso, kuvaa äänilähteen ympäristöön säteilemää äänitehoa.
 • MPEG - Moving Pictures Expert Group - ISO/IEC-työryhmä, joka kehittää standardeja digitaalisen videon ja audion pakkaamiseen. Näistä tunnetuin on mp3 eli MPEG-1 layer-3.
 • PCM - Pulse Code Modulation - 
 • Q - Suuntaavuus.
 • Rw - ilmaääneneristävyys laboratorio-olosuhteissa
 • R'w - ilmaääneneristävyys kenttäolosuhteissa
 • STT - Speech-to-Text - Puheesta tekstiksi. Puheentunnistegnologian tavoite, jossa puhe voidaan muuttaa tekstiksi puhujasta riippumatta. Toistaiseksi mahdollista erittäin rajoitetusti.
 • T60, RT - jälkikaiunta-aika. Aika, jonka kuluessa äänitaso laskee miljoonasosaan äänilähteen sammuttua.
 • TTS - Text-to-Speech - Tekstistä-puheeksi synteesi. Menetelmä, joka kattaa kirjoitetun tekstin muuntamisen puheeksi mukaan lukien numerot, lyhenteet, päiväykset jne.
 • VBR - Variable Bitrate - Vaihtelevan bittinopeuden pakkaus, jossa käytettävien bittien määrää voidaan vaihdella tarpeen mukaan. Esimerkiksi hiljaisessa kohdassa käytetään vähemmän bittejä ja vastaavasti niitä jää enemmän vaativampiin transienttikohtiin.

Mikäli mielestäsi jokin termi tai lyhenne puuttuu, lisään sen mielelläni... kunhan kerrot sen minulle.

abc - def - ghi - jkl - mno - pqr - stu - vwxyz - lyhenteet

top


Sanastoa on täydennetty 20.11.2022.